ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ (ਆਈ. ਪੀ. ਸਿੰਘ)

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨੀਆ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ…